Dota 2

Mode: TEAM
Rank Team Points
1st  
Solo Dota Player 1 20
2nd  
Player 20
3rd  
Solo Dota Player 3 19
4th  
Player3 19
Back